myEuroFunds

Календар на събитията

Реклама

НачалоПравила

Споразумение за ползване

Ползването на информационния интернет портал EuroFunds.bg е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този портал.

1. EuroFunds.bg се стреми да получи и публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която EuroFunds.bg не носи отговорност. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

2. Потребителят изрично се съгласява да използва EuroFunds.bg изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от EuroFunds.bg, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

3. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на EuroFunds.bg, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично посочване и цитиране на портала EuroFunds.bg. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично посочване и цитиране на портала EuroFunds.bg. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

4. Потралът съдържа връзки към други сайтове, където EuroFunds.bg няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че EuroFunds.bg одобрява и се съгласява с предлаганите там информация, продукти или услуги.

5. Посещението и ползването на раздели от настоящия портал не изисква регистрация от потребителите и не се събира и съхранява никаква информация. В разделите от портала определени за публикуване на информация, от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна за работата на портала. EuroFunds.bg няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденционалността й.

6. EuroFunds.bg не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия интернет портал. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори, в това число научни, делови, икономически и финансови, и в тази връзка посетителят на портала трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

7. EuroFunds.bg и хората поддържащи услугите на настоящия портал се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет портал, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.

8. EuroFunds.bg не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия портал или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия портал и неговото ползване.

9. EuroFunds.bg си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

10. EuroFunds.bg не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на портала или свързаните и предоставяни услуги.

Реклама