myEuroFunds

Календар на събитията

Реклама

Кредитни институции

ДСК БУЛ-ПРОДЖЕКТ ООД

„Банка ДСК” ЕАД е първата и единствената към момента банка, разработила уникална за България синергийна структура за подпомагане на бенефициентите при усвояването на средства от ЕС. „ДСК Бул-Проджект” ООД е дъщерна компания на „БАНКА ДСК” и „OTP Hungaro-Project”, които са в структурата на OTP Group. Дружеството е основано през месец юли 2007 г.

Инвестбанк АД

„Инвестбанк“ АД отпуска кредити за финансиране на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз. Кредитополучатели могат да бъдат общини и юридически лица, които отговарят на критериите за получаване на безвъзмездна помощ по съответната програма.

МКБ Юнионбанк

Банката насочи вниманието си към възможностите, предоставяни от Структурните фондове, като създаде организация на работа, позволяваща подкрепа на клиентите на всички етапи от процеса на реализация на проектите по Оперативните програми. Специално създаденият Отдел „Европейски програми” може да Ви окаже съдействие във всяка стъпка от възникването на идеята за проект до неговата успешна реализация. Консултантите на Банката са преминали успешно обучения по програмите на ЕС и периодично участват в такива, за да могат да Ви окажат пълно съдействие за реализиране на сделка за финансиране на проект.

Общинска банка АД

В процеса по усвояване на финансова помощ от ЕС и други международни донорски програми, Общинска банка АД ще участва активно в търсенето и предлагането на възможности за своите клиенти и ще съдейства при реализирането на техните идеи. С цел постигане на оперативна ефективност и специализирана помощ при реализация на проектите в банката, от юни 2007 г.,  е създадена дирекция “Европейски фондове и интеграция”.

Пощенска банка

Пощенска банка подпомага своите клиенти в процеса на усвояване на средствата, които са предвидени за българския бизнес и други получатели на помощи по линия на европейските фондове.Пощенска банка (с юридическо наименование „Юробанк И Еф Джи България” АД) сключи споразумение за сътрудничество с Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на земеделието и продоволствието, и ДФ „Земеделие” за подпомагане реализирането на проектите по Оперативна Програма „Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е първата банка създала през 2005г. специализирано звено „Институции и еврофондове”. Европейски финансов център, част от „Институции и еврофондове” консултира клиенти по европрограми и предоставя специализирани продукти за еврофондовете.

Фонд за органите на местно самоуправление-ФЛАГ ЕАД

Фонд за органите на местно самоуправление-ФЛАГ представлява уникална по своя статут институция, създадена от Министерски съвет като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Фондът е създаден с цел преодоляване на проблема с осигуряването на паричен ресурс за общините при разработване на проектни предложения и финансиране на одобрени проекти в рамките на оперативните програми на ЕС.

Реклама