myEuroFunds

Календар на събитията

Реклама

Водещи новини

брой преглеждания2714брой коментари027/05/2014 19:07

Прието е постановление на МС № 118/20.05.2014г., което отменя постановление № 69/11.03.2013г.

На 20.05.2014 г. е прието Постановление на Министерски съвет № 118 за  условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм  обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2014г., в сила от 27.05.2014г.

Последни новини

Институции

Реклама

Усвоени средства по ОП 2007 - 2013

Източник: МФ